Cookoda

آب٬آرد ساده٬بیکینگ پودر٬تخم مرغ٬خمیر مایه٬روغن٬شکر٬شیر٬نمک٬کره